Общи условия за ползване на услугите на „МИЛМАГ БГ“ ЕООД
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазин kupi-si.com 
Моля,прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политика за защита на личните данни на физически лица - крайни потребители. В случай, че не сте съгласни с условията няма възможност да използвате сайта. При промяна на Политиката,промените ще бъдат публикувани тук.
 
ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МИЛМАГ БГ“ЕООД гр. Хасково жк. Бадема 28  - дружество, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителя,наричан по-долу за  краткост КЛИЕНТ, на предоставяните от него услуги, наричани по-долу УСЛУГИТЕ.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация,съгласно Закон за електронната търговия и Закон за защита на потребителите:
Наименование:„МИЛМАГ БГ“ ЕООД
Седалище иадрес на управление: гр. Хасково жк. Бадема 28
ЕИК :202885534
Данни за кореспонденция: : гр. Хасково жк. Бадема 28
email: kupisi.com@gmail.com  тел: 0988805645
 
„МИЛМАГ БГ“ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България и Закона за защита  на личните данни,притежаващо Удостоверение за Администратор на лични данни, издадено от Комисия за защита на личните данни.

Политика за поверителност на личните данни в
„МИЛМАГ БГ“ ЕООД

Настоящата Политика за поверителност на личните данни се изготвя въз основа на действащото законодателство в Република България за защита на личните данни. При обработване на лични данни, " МИЛМАГ БГ" ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита наличните данни, включително Регламент 2016/679 ЕС.
Съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 ЕС, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. За обработка налични данни, съгласно Закона за защита на личните данни се счита: „Обработване на лични данни“ е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение,възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване,разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране,заличаване или унищожаване.

Защита на личната информация

Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта(коментари, мнения, въпроси и други), се считат за не конфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани,съхранявани, обработвани и използвани от „МИЛМАГБГ" ЕООД / kupi-si.com и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.
КЛИЕНТЪТ по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от МИЛМАГ БГ ЕООД, както и целите на обработката и използването.
КЛИЕНТЪТ по всяко време може да изиска с писмено заявление предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от ДОСТАВЧИКА като администратор налични данни.
ДОСТАВЧИКЪТ декларира изрично пред КЛИЕНТА, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни цели.
ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на КЛИЕНТА за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на законови процедури, установяващи наказуеми нарушения или при недобросъвестно злоумишлено ползване на сайта.
Администраторът има право да изтрие от базата данни всеки профил на КЛИЕНТ, който не е използван от създателя си повече от една година от създаването му.
 
Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

В зависимост от конкретните цели и основания,"МИЛМАГ БГ"ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно:
Доброволно предоставените от Вас данни, необходими ни за идентификация и изпълнение на доставка на направената от вас поръчка на определен артикул от нашия онлайн магазин "kupi-si.com ” за пазаруване. Такива данни са:
- Име и фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, адрес на електронна поща.
- Данни от създаден профил в нашият уеб сайт – потребителско име, история на заявките/поръчките.
 

Цели и правни основания за обработване на личните данни:

Обработване на данните, което е необходимо за постигане целите на онлайн търговията:
-Идентифициране на клиент при: регистриране като нов потребител в нашия уеб сайт,изпълнение на поръчки за покупка на артикул чрез онлайн платформата.
-Актуализиране на Вашите лични данни или информация за извършените от Вас покупки.
-Техническо съдействие за създаване на акаунт/и или възстановяване на забравена парола за достъп до уеб сайта ни.
В изпълнение на свои законови задължения, МИЛМАГ.БГ ЕООД обработва данните ви за следните цели:
МИЛМАГ БГЕООД обработва съответните лични данни, предоставени с изрично съгласие на субекта на лични данни за тяхното обработване за следните цели:
Осъществяване на онлайн търговия чрез нашия онлайн магазин "kupi-si.com ”.
Групи лица,за които се събират данни:
Във връзка с предоставяната възможност за онлайн поръчка на уеб сайта ни "kupi-si.com ”  МИЛМАГ.БГ ЕООД обработва информация относно следните субекти на данни:
1.Физически лица, ползватели на сайта с регистрация, като потребители.
2.Физически лица, ползватели на сайта без регистрация.
3.Физически лица, отправили запитвания (включително чрез обаждане) и кореспонденция отправени към МИЛМАГ БГ ЕООД .
МИЛМАГ БГ ЕООД не предоставя личните Ви данни на трети лица. Личните данни, които предоставяте са само и единствено с цел осъществяване на направена от Вас поръчка от онлайн магазина ни и доставянето и до Вас като поръчител. След постигане на крайния резултат/получаване на поръчаната от Вас стока/, МИЛМАГ БГ ЕООД не запазва Вашите данни, освен ако Вие не се регистрирате като наш„клиент“ и доброволно дадете съгласието си да запазим вашите данни.
В случай на съхраняване на лични данни, то те се съхраняват от оторизирана за това счетоводна фирма, която носи отговорност за тях.
От момента на приключване на поръчката в сайта се счита, че е сключен договор за продажба от разстояние между Клиента и Доставчика, в който са в сила настоящите Общи условия и условията, с които Клиентът се е съгласил, следвайки инструкциите на сайта, правейки всеки следващ избор в менюто.
Съобщения
Със създаване на Вашия "Профил" Вие получавате възможност да комуникирате с нас вътре в нашия сайт.
Понякога това е необходимо при Вашата работа в сайта от отдалечено работно място или невъзможност от програма мейл клиент.
Там ще бъде съхранявана Вашата входяща и изходяща комуникация с нас.
Ние отговаряме на всички зададени по електронната поща служебни въпроси, заявки за обслужване и предоставяме информация по запитвания, които получаваме.
Ние можем също така да запазим тази кореспонденция, за да подобрим нашите продукти,услуги и обслужване.
Ако имате въпроси или коментари по отношение на настоящата политика за защита на личните данни или други въпроси, които не са засегнати тук и са във връзка с тези условия моля, свържете се с нас на kupisi.com@gmail.com .
Моля,проверете вашата пратка за цялост в присъствието на куриера или служител на МИЛМАГ БГ ЕООД

ПОРЪЧКА

Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки в отдел бърза поръчка или количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.Всяка добавена в количката за покупки, една Стока е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.Рекламации за нарушена цялост или щета по време на транспорт се установява в момента на предаване на стоката.Не се приема претенция за транспортен дефект, ако не е установен в момента на приемане на стоката.При регистрация на непълнолетно лице от 16 до 18 г. заедно със съгласието му с Общите условия трябва да бъде декларирано и съгласието на родителя или попечителя.В случай на регистрация на малолетно лице под 14 г., същата трябва да бъде придружена от регистрация на родител/ настойник, който да декларира съгласие с Общите условия.Лице под 14 години има право да разглежда базата на електронния магазин, но не и да прави заявки. Същите се извършват от родителя/настойника по реда, установен в настоящите Общи условя.Декларирането на съгласие на абоната с Общите условия за ползване услугите на електронния магазин представлява електронно изявление съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис. Чрез маркиране на "Съгласен съм с общите условия за ползване на сайта" и бутона "Регистрация" в края на договора Абоната изразява своето съгласие с тях и се задължава да ги спазва.


Предлагани стоки и информация за продуктите

Ние се стараем да предложим максимална информация за предлаганите от нас продукти.
Продуктите  публикувани за продажба в уеб сайтът са с доказан произход и с преотстъпени на фирма „МИЛМАГ БГ“ЕООД от производителите права за препродажба.
Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
Търговските наименования и марки са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки.
Правата за използването на търговската марка принадлежат на съответния производител.
Приемайки настоящите общи условия, Клиентът декларира съгласието си с тях.
Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи.
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация,целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта.
„МИЛМАГ БГ“ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
„МИЛМАГ БГ“ЕООД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на друг език, когато:
-съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките  на стоката;
-няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
-самата стока е носител на информация на друг език
Всички,посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС.
 
„МИЛМАГ БГ“ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, цените и услугите, както и всякакви характеристики на стоките вследствие на наложени от доставчика /производителя/ промени.
Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им
Дизайнът на сайта на електронния магазин, както и всички права върху него са собственост на"МИЛМАГ БГ"ЕООД.
Всички публикувани на сайта търговски марки, лога, дизайни, обекти с авторски права, ноу-хау, изображения, както и всякакви други обекти на интелектуална и индустриалната собственост, регистрирани или не, са собственост на "МИЛМАГБГ"ЕООД и/или на търговски партньори /производители на изделията.
Потребителите нямат право да копират, разпространяват или използват по какъвто и да било начин изложените на сайта текстове, изображения, лога, дизайн, информация от каквото и да е естество изцяло или на части от тях.
Използването по какъвто и да било начин на обекти на интелектуалната и индустриалната собственост без изричното съгласие на титулярът на правата представлява нарушение на неговите права и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство и ЗАПСП.
МИЛМАГ БГЕООД си запазва правото да променя някои от текстовете в настоящите Общи условия без да дължи за това уведомление на Клиента. Клиентът носи отговорност за това да бъде информиран при деклариране на заявка за покупка от разстояние за всички условия на договаряне.
Възможността за ползване от който и да било Потребител, на услугите предоставяни от МИЛМАГБГ ЕООД не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, както да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен обем информация, предназначена само за лично ползване и само при условие, че не се увреждат законните права на интелектуална собственост.
 
Копирането или възпроизвеждането на информация в случаите по-горе би могло да се прави само с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от Уеб сайта www."kupi-si.com ”.

ДОСТАВКА НА СТОКИ

Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма Спиди или Еконт на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерска фирма Спиди/Еконт, в зависимост от избора на Клиента
Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в колета не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл kupisi.com@gmail.comи ние ще Ви го осигурим възможно най-бързо.
Продавачът ще извършва доставката на Стоките само на територията на България. 
Доставката става след направена поръчка за доставка на стока. Всяка валидна и приета поръчка получава автоматично служебен номер, като клиента получава потвърждение на посочения от него имейл. Онлайн магазина „kupi-si.com“ си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни, ако клиента фигурира в нашата бази данни като некоректен потребител или ако няма наличност от поръчаната стока. Чрез имейл или обаждане клиента бива уведомен за липсата на даден продукт  от поръчката. Поръчката може да бъде изпълнена дори и да липсва определен артикул, ако клиента при подаването на своята поръчка е изявил желание за това. Потвърждението на поръчката става чрез имейл или телефонно обаждане в рамките на работния ден. Клиента може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение.

Срокове и цени за доставка:

Безплатна доставка за поръчки над определена сума ( ако го има обявено като промоция на главната страница) важи само ако поръчката е до офис на куриерска фирма. Ако поръчката е до адрес на клиента, kupi-si.com не поема разходите за доставка. Клиента заплаща цената за куриерската услуга!

Доставките се извършват чрез куриерски фирми „Еконт“ и „Спиди“ в цяла България до вратата на клиента или до най-близкия и предпочетен от клиента офис.
ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И СРОК НА ДОСТАВКАТА: За поръчки, направени до 16.30 часа през работен ден, ще получите потвърждение и срок за доставка в рамките на същия ден. Поръчки направени след 16.30 часа или в почивен ден се обработват и потвърждават на следващия работен ден. Закупените продукти ще бъдат доставени на попълнения от клиента във формата за поръчка адрес. Клиентите ни ще бъдат допълнително уведомени за наличността от служител на „kupi-si.com“ , с когото могат да уговорят подходящо време за доставка. Доставките се извършват в рамките на 1 до 5 работни дни. Срокът за доставка за територията на цяла България, след потвърждаване на поръчката, е краят на следващия работен ден. За населени места, които куриерът посещава по график, срокът може да бъде удължен с от 2 до 3 дни. В случай на забавяне клиента ще бъде уведомен своевременно чрез имейл или по телефона. Срокът е посочен единствено с цел информация и ако не бъде спазен, това не представлява основание за предявяване на претенции за обезщетение, намаление на цената или анулиране на поръчката. Доставката включва поръчаната стока, фактура за юридическите лица, касова бележка при плащане в брой или с наложен платеж и опаковка на продуктите. В случай на липса на получател на посочения адреса, куриерът ще се свърже с вас по телефона, за да уговори второ посещение на същия адрес. В този случай не се допуска смяна на адреса за доставка.. Цената за доставката е както следва:
„Спиди“
-до ОФИС-Пратката се таксува по тарифния план на куриерската фирма
- до ВРАТА-Пратката се таксува по тарифния план на куриерската фирма
„Еконт“
-до ОФИС-Пратката се таксува по тарифния план на куриерската фирма с (-10% отстъпка)
- до ВРАТА-Пратката се таксува по тарифния план на куриерската фирма с (-10% отстъпка)

Плащане:

Плащането може да бъде извършено:
-Чрез наложен платеж на куриера при доставка на стоката
Връщане на стока:
Клиента,може да се откаже от сключен договор за покупка на стоки в срок от седем работни дни считано от датата на получаване на стоката. В случай на отказ,молим получените от нас стоки да бъдат съхранени по начин, който не е нарушил тяхното качество и външен вид. При отказ от договора стоките трябва да бъдат върнати за сметка на купувача в тяхното първоначално състояние, опаковката, в която първоначално се предлагат в търговската мрежа. В противен случай,прекратяването на договора става след договаряне на обезщетение за намалените потребителски свойства на стоката.
Съпровождащата документация към върнатата стока трябва да бъде:
-стоковата разписка, с която пътува заявката с попълнена в най-долната си част банкова сметка на клиента, по която ще се възстанови платената сума, и причините завръщане на поръчката.
-копие или оригинал на касовата бележка
Парите се възстановяват на клиента по посочената от него сметка чрез банков превод в срок до 30 дни.
Подаване на уведомяване за отказ от договор, връщане на стоки и подаване на жалби можете да извършвате чрез ……….
Проблеми със стока в гаранция:
При проблем с артикули в гаранционен срок, артикулът трябва да ни бъде изпратен за сметка на купувача или донесен на място заедно с копие на касовата бележка и гаранционна карта.
Получаването на ремонтирания артикул става на място или може да бъде изпратен на адрес за сметка на клиента.
РЕКЛАМАЦИИ
Рекламация при доставка се приема в случаите:
1.При несъответствие в цената с обявената в електронния магазин.
2.При неспазване на предварително уговорения срок за доставка.
3.При нарушена цялост на опаковката и стоката след транспортирането и.
4.При несъответствие на заявената стока с получената.
5.При условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ
Рекламации в изброените по-горе случаи се връщат само в момента на доставката в присъствието на куриера доставил стоката. Задължително е изготвянето на протокол в два екземпляра с описани в него дефекти и нарушения.
Рекламации свързани с гаранционни условия се приемат:
1. В седемдневен срок от закупуването на стоката. При условие че бъде попълнена и подписана декларация с основателни причини за връщане на стоката във вида в който е получена без нарушения в цялостта на опаковката и самата стока с подходящ търговски вид без повреди причинени от употреба. В този случай транспортните разходи са за сметка на клиента.
2. При възникване на повреди определени като гаранционни в гаранционната карта в рамките на съответния гаранционен срок. При условие че е налице изрядно попълнена гаранционна карта,придружена с касова бележка или фактура.
3. В случаите, предвидени в чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ .

Платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Общи условия V 1.1 в сила от 19.10.2017г.